Представяне

Асоциацията на бизнес клъстерите е създадена през 2009 г. и е основната българска платформа за клъстерно взаимодействие, обмен на информация и нетуъркинг. Тя обединява и защитава интересите на клъстерите, стимулира и повишава клъстерното развитие и участва активно в създаването и промяната на клъстерните политики в България. 

Мисия

Асоциацията на бизнес клъстерите залага в своята основна мисия обединяването на усилията на клъстерите в България за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за създаването и утвърждаването на български национални стандарти и традиции в политиката на клъстеризация.

Визия

За организационно и финансово развитие на сдружението

 • Развитие на административния капацитет на сдружението
 • Обогатяване на предлаганите услуги за развитие на клъстерите в България
 • Развитие на членската маса в сдружението
 • Участие в проекти, участие в различни клъстерни събития
 • Изграждане на широка мрежа от партньорства с различни организации

За повече конкурентоспособност и иновации

 • Подкрепа на държавната политика за конкурентоспособност и иновации
 • Партньорство на бизнеса с университетски и изследователски центрове
 • Програми и инструменти за финансиране на изследвания и иновации

За устойчиво развитие на предприемачество и клъстери

 • Подпомагане на държавната политика за развитие на клъстерите
 • Подкрепа развитието на клъстерните организации и мениджмънт
 • Насърчаване на междусекторното и междуклъстерно коопериране

За подпомагане експортното развитие на страната

 • Анализ и оценяване на експортния потенциал на клъстерите
 • Развитие на институционалната среда за подпомагане на експорта
 • Привличане на финансови ресурси за развитие на експорта

За по-добро разпознаване на клъстерите в бизнеса и обществото

 • Популяризиране на добри практики в клъстерното развитие
 • Партньорство с работодателски, браншови и съсловни организации
 • Позициониране на сдружението в Европейското клъстерно пространство

Цели

 • да оказва подкрепа и съдействие на клъстерите в България;
 • да проучва, създава и поддържа база-данни на клъстери в национален, европейски и международен мащаб;
 • да предоставя консултации на фирми, институции и организации имащи интерес от създаването и развитието на клъстери;
 • да съдейства за самоорганизирането на клъстерите в България чрез развитие на широко сътрудничество и обмен на информация за общи инициативи, на отговорна и етична комуникация между клъстерите и техните партньорски организации;
 • да функционира като професионален форум на активните и развиващи се клъстери в страна и региона;
 • да осъществява координация на национално равнище за издигане ролята на клъстерите в рамките на национални и международни програми за финансиране и други фондове, имащи отношение към членовете на АБК;
 • да действа като професионална организация за усъвършенстването на клъстерни лидери, мениджъри, координатори;
 • да насърчава повишаването на ефективността от инвестициите, насочени към стимулирането на иновативността и конкурентоспособността, увеличаването на икономическия растеж и създаването на нови работни места в бизнес организациите;
 • да популяризира активно политиката на клъстериазция и функионирането на действащите клъстери в страната и чужбина, чрез поддържане на активен, ефективен и системен диалог с медиите;
 • да инициира създаването на мрежа за обмен на професионален опит и информация, за взаимно предоставяне на организационна и експертна помощ;
 • да предоставя консултации на фирми, институции и организации имащи интерес от създаването и развитието на клъстери;
 • да участва в изготвянето на стратегии и политики, свързани със социално-икономическото развитие на страната;
 • да разработва, координира и реализира проекти за регионално социално-икономическо развитие, развитие на клъстери, трансгранично клъстерно коопериране и други, финансирани по национални, европейски и международни програми;
 • да осъществява преки връзки и взаимноизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина;
 • да осъществява членство в национални и международни съюзи и организации;
 • да организира семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията на лидерите на АБК.
 • да организира и участва в регионални, национални и международни форуми;