Проекти

DANUBIOVALNET – CROSS-CLUSTERING PARTNERSHIP FOR BOOSTING ECO-INNOVATION BY DEVELOPING A JOINT BIO-BASED VALUE-ADDED NETWORK FOR THE DANUBE REGION

 

Преходът от основана на изкопаеми горива към био-базирана промишленост е насочен към някои от основните предизвикателства, установени в региона на река Дунав. Зависимостта от изкопаеми горива ще бъде намалена и постигането на целите произтичащи от изменението на климата ще бъде подкрепено чрез намаляване на емисиите на парникови газове. Освен това еко-иновациите ще подкрепят регионалното развитие чрез разнообразяване на местната икономика и създаване на нови възможности за заетост. Развитието на нови био-базирани вериги за създаване на добавената стойност започващи от първичнoто производство до потребителски пазари трябва да се осъществи чрез свързване на предприятия от различни региони и отрасли. Но поради липса на цялостен транснационален подход, участниците в био-базираната индустрия от Дунавския регион все още действат несвързано и не могат да се възползват в достатъчна степен от потенциала.

 

Ето защо целта на този проект е да разработи нови методи и инструменти за трансгранично свързване на предприятията. Клъстерите като представители на много предприятия са избрани да организират сътрудничество между индустриите и създаването на нови вериги за създаване на добавена стойност, тъй като те са устойчиви партньори и гарантират подобряването в индустрията, науката и политиката.

 

Един от планираните резултати от този проект ще бъде разработването на съвместна био-базирана клъстерна стратегия (JBCS). Освен това ще бъде разработен пакет от нови методи и инструменти за подкрепа на клъстерите за транснационална работа. Те ще бъдат тествани в три пилотни действия, в които се планира създаването на нови био-базирани вериги за създаване на добавена стойност в Дунавския регион.

 

Основните целеви групи са от една страна политиката – четири министерства са ангажирани, а от друга – клъстерите и техните МСП – девет клъстерни организации. Нивото на политиката ще се възползва от JBCS, което може да се използва като политическа рамка.

 

Клъстерите и МСП ще се възползват от новите иновативни инструменти и методи, разработени за транснационално взаимодействие между клъстерите. Успешното установяване на нови био-базирани вериги за създаване на добавена стойност в пилотните дейности може да мотивира други клъстери и МСП да тестват този новоразработен подход в бъдеще.

 

Начало: 01-01-2017

 

Край: 30-06-2019

 

Бюджет в евро: 

Overall: 2320844,8

ERDF Contribution: 1857124,54

IPA Contribution: 115593,54

ENI Contribution: 0

 

Call number: Call 1

 

Priority

Innovative and socially responsible Danube region

 

Specific objective

Improve framework conditions for innovation

 

Проектни партньори

 

Име Тип Имейл Държава
BIOPRO Baden-Württemberg GmbH Lead partner goettert@bio-pro.de Germany
ClusterAgentur Baden-Wuerttemberg ERDF partner mzk@clusteragentur-bw.de Germany
Anteja ECG ERDF partner mateja.dermastia@anteja-ecg.com Slovenia
PROUNION ERDF partner katarina.blicklingova@gmail.com Slovakia
Romanian Cluster Association ERDF partner contact@clustero.eu Romania
Association of Business Clusters ERDF partner g.christova@ligna-group.com Bulgaria
National Cluster Association – CZ ERDF partner polova@nca.cz Czech Republic
Upper Austrian Chamber of Commerce / Upper Austrian Food Cluster ERDF partner juergen.neuhold@wkooe.at Austria
Ministry of Economy, Trade and Relations with Business Environment ERDF partner gabriela_pirvu@economie.gov.ro Romania
Ministry of Entrepreneurship and Crafts ERDF partner zdenka.mesic@minpo.hr Croatia
Ministry of Education, Science and Sport ERDF partner luka.zivic@gov.si Slovenia
Croatian Wood Cluster ERDF partner marketing@drvo-namjestaj.hr Croatia
Institute for Economic Forecasting ERDF partner pauna_carmen@ipe.ro Romania
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. ERDF partner david.schoenmayr@biz-up.at Austria
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering IPA partner zmaric@mas.bg.ac.rs Serbia
Montenegro Vine Cluster Associated partner i.mugosa@unido.org Montenegro
Ministry of Finance and Economics Baden-Wuerttemberg Associated partner edith.koechel@mfw.bwl.de Germany

 

Новини

 

Проектът DanuBioValNet – информационен семинар

 

Видео от началната конференция по проекта по Дунавската стратегия Interreg “DanuBioValNet“ в Чехия

 

Биоикономиката в Дунавския регион – успешно начало на Европейски проект с участието на АБК