Визия

За да изпълнява и утвърждава своята мисия, АБК:

  1. ще разработва и активно ще участва в изготвянето на стратегии и политики, свързани със социално-икономическото развитие на страната;
  2. ще проучва, създава и поддържа база-данни на клъстери в национален, европейски и международен мащаб;
  3. ще разработва, координира и реализира проекти за регионално социално-икономическо развитие, развитие на клъстери, трансгранично клъстерно коопериране и други, финансирани по национални, европейски и международни програми;
  4. ще осъществява преки връзки и взаимноизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина;
  5. ще осъществява членство в национални и международни съюзи и организации;
  6. ще организира семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията на лидерите на АБК.
  7. ще предоставя консултации на фирми, институции и организации имащи интерес от създаването и развитието на клъстери;
  8. ще организира и участва в регионални, национални и международни форуми;
  9. ще изпълнява други задачи, възложени от Общото събрание или отделни членове.