Цели

1. За организационно и финансово развитие на сдружението
1.1. Развитие на административния капацитет
1.2. Развитие на членството в сдружението
1.3. Подобряване на финансовото състояние

2. За повече конкурентоспособност и иновации
2.1. Подкрепа на държавната политика за конкурентоспособност и иновации
2.2. Партньорство на бизнеса с университетски и изследователски центрове
2.3. Програми и инструменти за финансиране на изследвания и иновации

3. За устойчиво развитие на предприемачество и клъстери
3.1. Подпомагане на държавната политика за развитие на клъстерите
3.2. Подкрепа развитието на клъстерните организации и мениджмънт
3.3. Насърчаване на междусекторното и междуклъстерно коопериране

4. За подпомагане експортното развитие на страната
4.1. Анализ и оценяване на експортния потенциал на клъстерите
4.2. Развитие на институционалната среда за подпомагане на експорта
4.3. Привличане на финансови ресурси за развитие на експорта

5. За по-добро разпознаване на клъстерите в бизнеса и обществото
5.1. Популяризиране на добри практики в клъстерното развитие
5.2. Партньорство с работодателски, браншови и съсловни организации
5.3. Позициониране на сдружението в Европейското клъстерно пространство