Представяне

Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/ е организация, която се стреми да обединява и защитава интересите на клъстерите в България.

 

АБК е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 16 клъстера от различни сектори: ИКТ, автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт.

 

 

Мисия

Асоциацията на бизнес клъстерите залага в своята основна мисия обединяването на усилията на клъстерите в България за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за създаването и утвърждаването на български национални стандарти и традиции в политиката на клъстеризация.

Визия

За да изпълнява и утвърждава своята мисия, АБК:

  1. ще разработва и активно ще участва в изготвянето на стратегии и политики, свързани със социално-икономическото развитие на страната;
  2. ще проучва, създава и поддържа база-данни на клъстери в национален, европейски и международен мащаб;
  3. ще разработва, координира и реализира проекти за регионално социално-икономическо развитие, развитие на клъстери, трансгранично клъстерно коопериране и други, финансирани по национални, европейски и международни програми;
  4. ще осъществява преки връзки и взаимноизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина;
  5. ще осъществява членство в национални и международни съюзи и организации;
  6. ще организира семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията на лидерите на АБК.
  7. ще предоставя консултации на фирми, институции и организации имащи интерес от създаването и развитието на клъстери;
  8. ще организира и участва в регионални, национални и международни форуми;
  9. ще изпълнява други задачи, възложени от Общото събрание или отделни членове.

Цели

1. За организационно и финансово развитие на сдружението
1.1. Развитие на административния капацитет
1.2. Развитие на членството в сдружението
1.3. Подобряване на финансовото състояние

2. За повече конкурентоспособност и иновации
2.1. Подкрепа на държавната политика за конкурентоспособност и иновации
2.2. Партньорство на бизнеса с университетски и изследователски центрове
2.3. Програми и инструменти за финансиране на изследвания и иновации

3. За устойчиво развитие на предприемачество и клъстери
3.1. Подпомагане на държавната политика за развитие на клъстерите
3.2. Подкрепа развитието на клъстерните организации и мениджмънт
3.3. Насърчаване на междусекторното и междуклъстерно коопериране

4. За подпомагане експортното развитие на страната
4.1. Анализ и оценяване на експортния потенциал на клъстерите
4.2. Развитие на институционалната среда за подпомагане на експорта
4.3. Привличане на финансови ресурси за развитие на експорта

5. За по-добро разпознаване на клъстерите в бизнеса и обществото
5.1. Популяризиране на добри практики в клъстерното развитие
5.2. Партньорство с работодателски, браншови и съсловни организации
5.3. Позициониране на сдружението в Европейското клъстерно пространство