Национално участие в Специализирана международна конференция технологии и иновации TCI European Conference 2018, 20-22 март 2018г., в гр. София, България

5 февр. 2018
Национално участие в Специализирана международна конференция технологии и иновации TCI European Conference 2018, 20-22 март 2018г., в гр. София, България

Във връзка с изпълнението на дейността по Проект BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП  организира участието на български МСП в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018,  20-22 март 2018г., в гр. София, България – http://www.tci-europe2018.com/

 

TCI NETWORK е глобална клъстерна мрежа, насърчаваща развитието на регионални и местни инициативи, които обслужват нуждите и интересите на участниците в клъстерните организации и регионални агенции. Мисията на TCI е насърчаване и популяризиране ролята на клъстерите за социално – икономическото развитие, подобряване на методологиите и повишаване на професионалните стандарти в тази област, както и подобряване на жизнения стандарт и конкурентоспособността на регионите в цял свят. По време на конференцията се очаква да присъстват клъстер мениджъри, политици, лидери на общественото мнение, представители на агенции за развитие и над 25 лектори от различни държавиСъбитието ще предостави възможност за представяне на българските предприятия от сектори за технологии и иновации и установяване на преки контакти с потенциални бизнес партньори от цял.

 

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Владимир Пенов, тел,: 02/ 940 79 98, e-mail: v.penov@sme.government.bg.
  3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
  4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

 

ИАНМСП организира участието на български МСП в TCI European Conference 2018 при следните условия:

  • Агенцията финансира и осигурява участието в Специализираната конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018.
  • Максималният брой участници финансирани от ИАНМСП в специализираната конференция е 5.
  • На всяко одобрено предприятие за участие ще бъде осигурен вход с пълен достъп до всички сесии по време на конференцията в размер на 645 евро.

 

Фирмите, участници в TCI European Conference 2018 следва да поемат всички други разходи за:

  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието.
  • Заявени допълнителни услуги, извън изброените.
  • Застраховка на представителите на предприятието, както и всички други разходи по участието.

 

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк на уеб-сайта и експортния портал на ИАНМСП:

 

На сайта:

https://www.sme.government.bg/?p=40213

 

 

На портала:

https://www.export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Fairs-project-creation/fairs-project-creation-all/Upcoming-international-fairs-project-creation/2018/01/26/tci-european-conference-2018

 

 

Крайният срок за подаване на документи е  06 февруари 2018  г. (сряда)