Клъстер „Зелен транспорт“

Пълноправен член
Клъстер Зелен Транспорт

КЛЪСТЪР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ е сдружение с нестопанска цел, на юридически и физически лица, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ от 09.02.2012.

 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
•Обединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България и съпътващите го дейности с оглед предоставяне на качествени транспортни услуги, за изграждане на активни и делови отношения между секторните и допълващите се фирми в бранша, използване на обща специализирана инфраструктура, обмен на информация, кадри и техника.
•Интегриране на даденостите и възможностите на българската транспортна система с цел насърчаване използването на комбинирани форми на транспортна услуга.
•Интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи.
•Популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни коридори и повишаване на квалификацията на служителите на фирмите членки.
•Съчетаване на различните видове транспорт в интеграция със съществуващите пристанищни, фериботни и вътрешни ЖП терминали с цел привличане на транзити и намаляване на транспортни разходи с текущите неоптимални модални решения.
•Интегриране на фериботните комплекси (ЖП Варна и РоРо Бургас) и българските черноморски контейнерни терминали със съществуващия вътрешен комби- терминал в София в единна транспортна верига.
•Разширяване на пазарния кръгозор на фидерните и фериботни оператори към товаропотоци от трети страни, товари, превозвани с интермодален транспорт и консолидация в партньорски хъбове във вътрешността от и за трети страни с нови и различни видове товарни единици – непридружавани ремаркета, 45-футови контейнери, сменяеми надстройки и др.
•Взаимозаменяемост на фидерните и фериботни сервизи и директна връзка и общо ценообразуване от вътрешен терминал до врата на клиента и обратно.
•Консолидация на товаропотоците на различните членове на клъстера и на техни партньори в блок- влакови, комбинирани, хъб-до-хъб и врата-до–врата схеми.

 

Клъстър Зелен Транспорт реализира чрез икономиите от мащаба, постигнати чрез обединението, ценови равнища, които нито техните конкуренти, нито който и да било самостоятелен участник не би могъл да постигне сам, което им дава конкурентно предимство. Внедряване на иновационни решения и технологии. Обединяване на усилията на водещи фирми в бранша за развитие на интермодалните превози и подпомагане на членовете на клъстера за повишаване на конкурентноспособността им. Колективна защита на интересите на членовете на сдружението.

Контакти

телефонТел: +359 2 9709 439; +359 898 585 841

адресАдрес: бул. „Джеймс Баучер“ № 87
етаж 5, офис 13
София

уеб сайт www.gtcluster.eu