Клъстер „Мехатроника и Автоматизация”

Пълноправен член

На 22.12.2006 г. е създаден Клъстер „Мехатроника и Автоматизация” (КМА).

Учредителите се обединиха около идеята да работят съвместно като запазят самостоятелността си, с цел да повишат своята конкурентоспособност, качество и производителност, чрез ефективно използване на собствените си ресурси и чрез интелигентно коопериране, основано на приоритетни интереси и доверие.

Членовете на клъстера са високотехнологични фирми, работещи в областта на машиностроенето, хардуера и софтуера.
Иновативният характер на КМА се определя от съвместната дейност на фирмите в него с научно – изследователските организации от ТУ – София и БАН.

КМА беше инициатор за създаването на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България и активно участва в нейната дейност.

През този период усилията на членовете на КМА бяха насочени към търсене на експортно ориентирани пазарни ниши за реализация както на компоненти на мехатронни системи (механични, електротехнически, електронни и софтуерни), така и на завършени мехатронни производствени системи за автоматизация на непрекъснатите и дискретни производства.

В своята бъдеща дейност КМА активно ще привлича нови членове и клиенти. Непрекъснато ще се развива интеграцията на научно – изследователски, технологични и експортни възможности.

Развитието на Клъстера предполага участие в конкурсите за иновативни производства у нас, в рамковите и оперативни програми на ЕС и други. Активната реализация на тези цели предполага непрекъснато подобряване на знанията, уменията и компетенциите на работещите в организациите, членуващи в КМА.

Контакти

телефон+359 2 973 87 62; +359 2 979 09 46

адресбул Асен Йорданов 9.
София 1592 , България
SPESIMA GmbH

уеб сайт www.cluster-mechatronics.eu