Български Клъстер “Телекомуникации”

Пълноправен член

Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ) е създаден по инициатива на Фондация “ИКТ Клъстер” в началото на 2008 г. по проект „Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия”
Клъстерното обединение е създадено, за да подобри конкурентоспособността на фирмите. Усилията в тази насока са насочени към реализиране на най-добрите практики в управленските процеси, подобряване на маркетинговите стратегии на фирмите, постигне на по-висока степен на интернационализация и излизане на нови пазари.
Портфолиото на фирмите – членки покрива почти цялата продуктова гама на телекомуникационните услуги. Фирмите, членуващи в клъстера, конструират, произвеждат, инсталират и поддържат конкурентоспособни продукти, част от тях са софтуерни продукти в сферата на съвременните телекомуникационни услуги: IP телекомуникациите, интранет системи и специализиран софтуер. Други основни направления, в които работят фирмите, са разработка на телекомуникационно и мрежово оборудване, микро- и нано-електроника, вградени системи, токозахранващи устройства и конвертори, системи за сигурност, контрол на достъпа и пожароизвестяване, мултиплексори, оптични комуникации и т.н.
Български Клъстер „Телекомуникации“ е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му и има следния основен предмет на дейност: координиране и съвместна дейност на членовете на Сдружението за мобилизиране на ресурси, подпомагане на развитието и просперирането на техния бизнес и утвърждаването им като водещи фигури в областта на сектор „Телекомуникации”.

Цели:

  1. Мобилизиране на ресурси за подпомагане развитието на бизнеса и на иновациите в сектор „Телекомуникации” и по – специално дейността на членовете на „Български Клъстер Телекомуникации”;
  2. Повишаване на конкурентоспособността на разработваните и произвеждани от членовете на „Български Клъстер Телекомуникации” системи, продукти и услуги;
  3. Създаване на платформа за обмен на информация, координиране на общностни проекти, спомагащи за развитието на сектор „Телекомуникации” и подобряване на неговата конкурентоспособност;
  4. Създаване на обществен интерес и позитивна нагласа към дейността на сектор „Телекомуникации” и по – специално към дейността на членовете на „Български Клъстер Телекомуникации“.
  5. Съвместна работа и сътрудничество с представителите на българската публична администрация с цел присъединяването на България към Европейските технологични платформи : NESSI, ARTEMIS, NEM

Контакти

телефон+359 2 489 9744; +359 2 489 50 76

адресбул. Цариградско шосе, 7ми км.
БИЦ Изот, офис 290
1784 София
България

уеб сайт www.btcluster.org