Условия за членство

Заявление за членство

 

Устав на АБК 

 

Правилник за членство в АБК

 

 ––––––––––––––––––––-

ЧЛЕНСТВО В АБК

Чл. 12. (1) Членуването в АБК е доброволно.

(2) Членството в АБК бива два вида: редовно и асоциирано. Учредителите на АБК са редовни членове. Видът на членството на новоприети членове се определя с решение на Управителния съвет за тяхното приемане.

(3) Редовни членове могат да бъдат само бизнес клъстери, които приемат и изпълняват целите и задачите на АБК, вписани в чл. 7.

(4) Асоциирани членове може да бъдат юридически лица, които споделят целите и задачите на АБК.

(5) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет.

 Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1   с едностранно волеизявление до АБК;

2 с изключване, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите и задачите на АБК;

3   с прекратяване на юридическото лице;

4 отпадане при неплащане на членски внос, съгласно разпоредбите на чл. 15 и чл. 17 на Устава.

(2) Решението за изключване се взема от УС и може да се обжалва пред Общото събрание.

(3) Отпадането поради невнасяне установените членски вноски и имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на АБК.

 Чл. 14. (1) Права на редовните членове на АБК:

1  да участват в дейността на АБК и в работата на Общото събрание и да гласуват при вземане на решения;

2   да избират и бъдат избирани в неговите органи на управление;

3   да бъдат информирани за дейността на АБК;

4  да се ползват от имуществото на АБК и от резултатите от дейността му по начин, определен от Общото събрание.

            (2) Права на асоциираните членове на АБК:

1  да участвуват в дейността на АБК и в работата на Общото събрание, като участват с право на съвещателен глас при вземане на решенията;

2  да бъдат информирани за дейността на АБК;

            (3) Членовете на АБК може да участват в Общото събрание лично или чрез свой представител, като имат право на един глас, който се упражнява лично или от присъстващия техен представител.

 Чл. 15. Задължения на редовните и асоциирани членове на АБК:

1  да заплащат членския си внос, съгласно изискванията на чл. 17;

2  да спазват устава и да работят за постигане на целите на Асоциацията;

3 да изпълняват приетите решения от Общото събрание и оперативните решения от Управителния  съвет.

4  да работят за развитието и издигане на обществения авторитет на АБК.

 Чл. 16. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права се извършва от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице.

 Чл. 17. Членски внос. Размерът на членския внос и реда на плащане, се предлага от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание.