УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“