Становище и предложения на АБК по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“