УС на АБК ще излезе със становище във връзка с документацията по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“