Проведе се Национална клъстерна конференция на АБК „Иновативни клъстери за интелигентен растеж“