„Национален куриерски клъстер“ ООД реализира проект BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 „КОНКУРЕНТОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР“ по процeдура BG 161PO003-2.4.01.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.