Проведе се първа среща на бизнес клъстерите в Южна България