Анализ на изпълнението на оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.